1 en 2 Konings

Die boeke 1 en 2 Konings vorm ‘n eenheid en volg op die boeke 1 en 2 Samuel. Dit is die verhaal van die koninkryke van Israel en Juda, en begin by die troonopvolging van Dawid se seun Salomo. Dit eindig by die val van Jerusalem en die Babiloniese Ballingskap.
Die konings word nie in die eerste plek polities behoordeel nie, maar teologies, en telkens word ‘n koning met die regering van koning Dawid vergelyk.

2 Konings, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 25

In die sewe en dertigste jaar van die ballingskap van koning Jojagin van Juda [...] het Ewil-Merodak, wat pas koning van Babel geword het, vir koning Jojagin van Juda uit die gevangenis vrygelaat. (vers 27) Wat ’n troostelose einde van die eens roemryke stad! ’n Mens...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 24

Die toorn van die Here was op Jerusalem en Juda; Hy wou hulle wegvee uit sy teenwoordigheid uit. (vers 20) Die uiteinde van die Koninkryk van Juda kom al ’n hele ent aan. Met koning Josia was daar nog ’n sprankie hoop, maar die laaste paar konings was die een so...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 23

Koning Josia het aan die hoëpriester Gilkija, aan die priesters net onder hom en aan die drumpelwagte opdrag gegee om uit die tempel van die Here al die goed te bring wat vir Baäl en Asjera en al die hemelliggame gemaak is. (vers 4) Hoe verder ’n mens lees, hoe meer...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 22

Die hoëpriester Gilkija sê toe vir die staatsekretaris Safan: “Ek het die wetboek in die huis van die Here gekry.” (vers 8) ’n Mens kan jou dit byna nie voorstel nie: die wetboek van die Here was in totale onbruik en vergete. Hoe gebéúr so iets? Hoe het dit gekom dat...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 21

Ek gaan Jerusalem met dieselfde maat meet as dié waarmee Ek Samaria en die koningshuis van Agab gemeet het; Ek gaan Jerusalem skoonvee soos ’n mens ’n skottel skoonvee en dan omkeer. (vers 13) Die algemene opvatting destyds was dat ’n volk ’n oorlog verloor omdat die...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 20

“Ag, Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë.” Hiskia het bitterlik gehuil. (vers 3) Mense sê dikwels, as jou strepie getrek is, is dit getrek. So al asof ons lewensverloop in sement gegiet is...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 19

Toe koning Hiskia dit hoor, het hy ook sy klere geskeur. Hy het rouklere aangetrek en is na die huis van die Here toe. (vers 1) So goddeloos soos sy pa Agas was, so vroom was Hiskia. In hierdie hoofstuk reageer Hiskia soos ’n mens al lankal gehoop het die konings wou...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 18

Hiskia [...] het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is, laat stukkend slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer. Die slang is Negustan genoem. (vers 4) Die verhaal van die koperslang staan in Num 21:4-9. Die Here het...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 17

Met volkome oorgawe het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en Hom uitgetart. Die Here het so toornig op Israel geword dat Hy hulle verwerp het. (vers 17-18) Hartseer soos dit is, vertel hierdie hoofstuk dat genadetyd verby kan gaan. In 2 Kon 13:23...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 16

Toe stuur Agas ’n boodskap na koning Tiglat-Pileser van Assirië: “Ek is u onderdaan en seun. Ruk op en bevry my uit die mag van die koning van Aram en van die koning van Israel, hulle val my aan.” (vers 7) So vroom soos koning Jotam was, so goddeloos was Agas. Hy het...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 15

In die sewe en twintigste regeringsjaar van koning Jerobeam van Israel het Asarja, seun van koning Amasia van Juda, op die troon gekom. (vers 1) Jerobeam II van Israel en Asarja (Ussia) van Juda was twee van die suksesvolste konings van dié twee ryke. Albei het lank...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 14

Amasia het ’n boodskap gestuur na koning Joas van Israel, seun van Joahas, seun van Jehu: “Kom ons veg teen mekaar.” (vers 8) Ons kry ’n beter prentjie van wat hier gebeur in 2 Kron 25. Daar lees ons dat Amasia, om Edom aan te val, ’n honderd duisend soldate van...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 13

Die Here was hulle genadig en het Hom oor hulle ontferm. Hy het Hom na hulle gewend ter wille van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. Hy wou hulle nie vernietig nie; Hy het hulle tot nou toe nie verwerp nie. (vers 23) Die berigte oor die konings van Israel klink...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 12

Hulle het nie die manne laat boekhou van die geld wat hulle aan hulle betaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee wat die werk eerlik uitgevoer het. (vers 15) Daar het ’n groot verslaentheid en verlange oor my gekom toe ek dié gedeelte gelees het. Dat ’n hele...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 11

Toe het Jojada die jong koning vorentoe laat kom, hom gekroon en die koninklike volmag aan hom oorhandig. So het hulle hom koning gemaak. Hulle het hom gesalf, hande geklap en geroep: “Lank lewe die koning!” (vers 12) Agab en Isebel het ’n dogter Atalia gehad, die ma...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 10

So het Jehu die Baäldiens uit Israel verdelg. (vers 28) Daar is verskillende maniere om na Jehu se optrede te kyk. Die skrywer van 2 Konings was redelik positief oor hom, omdat hy Israel van die huis van Agab en die Baäldiens bevry het. Volgens die skrywer was die...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 9

Hulle het na Jehu toe gery en by hom gekom by die stuk grond van Nabot die Jisreëliet. (vers 21) Elia en Nabot – teen dié tyd is albei al geruime tyd dood – se skaduwees val oor die hele hoofstuk. Elia was die verpersoonliking van die Here se stryd teen die huis van...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 8

Elisa het geantwoord: “Die Here het aan my geopenbaar dat jy koning oor Aram sal word.” (vers 13) Ons is nou vir alle praktiese doeleindes by die einde van die Elia-Elisa verhale. Elisa voer die tweede laaste opdrag uit wat nog uit die tyd van Elia kom, naamlik om...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 7

Die adjudant, wat die vertroueling van die koning was, het vir die man van God gesê: “Dit is onmoontlik selfs al maak die Here vensters in die hemel sodat dit nou reën.” Elisa het geantwoord: “Toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie.”...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 6

(Elisa) het geantwoord: “Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer as wat hulle is.” (vers 16) Elisa se slaaf het gedink “sien is glo.” Soos Thomas met Jesus se opstanding (Joh 20:25). En wat die slaaf gesien het, het hom nie kalm gemaak nie (vers 15): die stad...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 5

Sy het vir die vrou gesê: “Ag, as Meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir Meneer van sy melaatsheid gesond maak.” (vers 3) Die held van hierdie verhaal is vir my ongetwyfeld die dogtertjie. Sy is deur Aramese roofbendes ontvoer en moes as slaaf...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 4

Elisa het vir haar gesê: “Ek sal jou help. Sê vir my: wat het jy in jou huis?” (vers 2) Die verhaal van die profeet se weduwee laat ’n mens dink aan hoe Elia die weduwee van Sarfat gehelp het (1 Kon 17:8-16). Later in die hoofstuk (vers 18-37) wek Elisa óók ’n seun...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 3

Hy neem toe sy eersgebore seun, wat in sy plek koning sou word, en offer hom as brandoffer op die stadsmuur. Toe breek daar ’n verskriklike oordeel los oor Israel, en Israel het van Mesa af weggetrek en teruggekeer na hulle land. (vers 27, 2020-vertaling) Dis duidelik...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 2

Elisa het geantwoord: “Mag daar tog ’n dubbele deel van u gees op my kom!” (vers 9b) Die hele hoofstuk handel oor die opvolging van die groot profeet Elia. In 1 Kon 19:16-21 het ons gelees dat die Here Elia beveel het om Elisa tot profeet te salf, en dat Elisa van toe...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Konings 1

Maar die Engel van die Here het vir Elia die Tisbiet gesê: “Loop gou die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en sê vir hulle: Is daar dan geen God in Israel nie dat julle vir Baäl-Sebub die god van Ekron gaan raadpleeg? (vers 3) Die Here is nie ons...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 94

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20