Die boek Josua

Die boek Josua vertel die verhaal van die verowering van die land Kanaän. Die leier van Israel is Josua seun van Nun.

Hy is veel meer as ’n militêre leier. Hy is ook die geestelike leier van sy mense, en hy spoor hulle aan om aan God getrou te bly.

Die boek Josua, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Josua 24

Toe sê Josua vir die volk: “Julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien,” en hulle antwoord: “Ons is.”Toe sê Josua: “Verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here die God van Israel.” (vers 22-23) ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 23

Lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê. (vers 11) Josua se lewe staan einde se kant toe. In sy afskeidsrede wat aan die hele Israel gerig is, kyk hy terug op die pad waarmee hulle gekom het, en wat vir hom uitstaan, is die Here se trou. Nie een van...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 22

Toe hulle by Gelilot aan die Jordaan in Kanaän kom, bou hulle daar by die Jordaan ’n altaar, ’n groot indrukwekkende altaar. (vers 10) Oorhaastige gevolgtrekkings kan baie gevaarlik wees, veral wanneer die eer van die Here op die spel is. Dit is wat hier gebeur. Die...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 21

Die Leviete het altesaam ag en veertig stede met weivelde gehad in die woongebied van die Israeliete. Elke stad het weiveld rondom hom gehad. Dit was die geval met al dié stede. (vers 41-42) Nadat al die stamme hulle grondgebied gekry het, was nog net die Levi-stam...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 20

Die vlugteling moet in die stad bly totdat hy voor die bevoegde vergadering tereggestaan het en totdat die hoëpriester van dié tyd dood is. Eers dan mag die persoon wat die dood veroorsaak het, vry teruggaan huis toe ... (vers 6) Bloedwraak was deel van die ou...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 19

Nadat die Israeliete die land in sy onderskeie gebiede aan die stamme toegewys het, het hulle aan Josua seun van Nun ’n eiendom tussen hulle toegeken. (vers 49) Die verdeling van die land onder die twaalf stamme kan vergelyk word met ’n erflating wat tussen die...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 18

Josua het vir die Israeliete gesê: “Hoe lank gaan julle nog talm voor julle die land in besit gaan neem wat die Here die God van julle voorvaders aan julle gegee het?" (vers 3) Uit die manier waarop die verhaal vertel word, is dit duidelik dat die sewe oorblywende...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 17

Hulle het vir Josua gesê: “Die Bergland is nie groot genoeg vir ons nie, en al die Kanaäniete wat in die laagte woon, het ysterstrydwaens ...” (vers 16) Gister het ons gelees dat die Efraimiete nie die Kanaäniete verdryf het nie (Jos. 16:10). Die Manasse-stam het...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 16

Die stamme Manasse en Efraim, nakomelinge van Josef, het die grondgebied gekry. (vers 4) Daar was nie ’n Josef-stam in Israel nie; wel Efraim en Manasse. Hulle was nie Jakob se seuns nie, maar kleinseuns; die seuns van Josef (lees hoe Jakob hulle ook geseën het in...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 15

Aan die families in die stam Juda is deur loting ’n gebied toegeken wat suidwaarts gestrek het tot aan die verre suidekant van die Sinwoestyn teen die grens van Edom. (vers 1; vgl vers 20) Wat ons hier tussen al die geografiese grense en stadsname moet raaksien, is...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 14

“Van die tyd af dat die Here dit vir Moses gesê het toe Israel deur die woestyn getrek het, het die Here my in die lewe laat bly soos Hy beloof het, vyf en veertig jaar lank. Ek is nou ’n man van vyf en tagtig ...” (vers 11) Die agtergrond vir Kaleb se versoek kan jy...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 13

“Ek sal al die bewoners van die bergwêreld verdryf om vir die Israeliete plek te maak, van die Libanon af tot by Misrefot-Majim, al die Sidoniërs. Intussen moet jy híerdie gebiede as besitting aan Israel toewys soos Ek jou beveel het.” (vers 6) Op die oog af lyk dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 12

Moses, die dienaar van die Here, en die Israeliete het hierdie twee konings verslaan, en Moses het die gebied aan die stam Ruben, die stam Gad en die halwe Manassestam as besitting gegee.Hier volg nou ook ’n lys van die konings van die land duskant die Jordaan, aan...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 11

Wat die Here sy dienaar Moses beveel het, het Moses vir Josua beveel, en dit het Josua gedoen. Niks wat die Here vir Moses beveel het, is nagelaat nie. (vers 15) Die vertelling van die verowering van die noordelike gebiede van die Beloofde Land onderstreep met dik...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 10

Hy het al die konings en hulle lande in een veldtog oorwin, want die Here die God van Israel het die oorlog vir Israel gevoer. (vers 42) Hier sien ons die Aanvoerder van die Here op sy allerbeste! As ’n mens verby al die ontstellende bloedvergieting kyk (dis ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 9

Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. (vers 14) “Hoogmoed kom voor ’n val,” lui die spreekwoord, en dit is nie ’n moderne waarheid alleen nie. Josua-hulle het nou al twee keer in die slaggat getrap dat hulle dink hulle eie oordeel...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 8

Daarna het Josua alles wat die wet sê, die seën sowel as die straf, voorgelees, net soos dit geskryf staan in die wetboek. (vers 34) Die oorwinning oor Ai eindig met nóg ’n kliphoop (vers29) wat daarvan getuig dat die Here die oorwinning gee aan hulle wat Hom...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 7

Julle kan nie teen julle vyande staande bly as julle nie die gewyde goed tussen julle verwyder nie. (vers 13) ’n Paar goed staan hier vir my uit: Ek wonder hoekom ons niks lees van ’n gesprek tussen Josua en God vóór die geveg teen Ai nie. Kan dit wees dat Josua...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 6

Die Here het vir Josua gesê: “Ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee.” (vers 2) Gister het ons gesien hoe die Aanvoerder van die Here op die toneel verskyn, en in Josua 6 sien ons wat gebeur wanneer Hy die oorleg veg. Josua en sy mense hoef...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 5

“Nee,” sê die man, “ek is die aanvoerder van die leër van die Here. Daarom is ek hier.” (vers 14) Josua 5 vertel vir ons hoe die Israeliete hulle moes voorberei om die Beloofde Land in besit te neem: nie deur hulle wapens reg te kry nie, maar deur besny te word as...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 4

“As julle kinders eendag hulle pa’s vra: ‘Wat beteken daardie klippe?’ moet julle die kinders inlig en sê: Israel het op droë grond deur hierdie Jordaanrivier gegaan. Die Here julle God het die Jordaan se water voor julle laat opdroog ...” (vers 21-23) Ons land staan...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 3

“Wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want julle het nie vantevore met dié pad langs gegaan nie. Maar daar moet...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 2

... julle God, die Here, is God, bo in die hemel en onder op die aarde. (vers 11) Sjoe, dis nogal ’n mondvol, en dit boonop van ’n vreemdeling! ’n Mens kan dit byna nie glo dat sy so goed ingelig was nie. Sy het alles geweet van hoe die Here deur wonders die...

read more

Hoofstuk van die dag: Josua 1

Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. (vers 7) Josua moes baie groot skoene volstaan. Hy het immers die...

read more
image_pdfimage_print

Views: 131