Numeri

Numeri begin met sensusgetalle; vandaar die naam van die boek. Die boek is ‘n mengsel van wetsvoorskrifte, lyste, ‘n reisverslag, asook seën- en ander spreuke en gedigte.

Een van die belangrikste temas in die boek is die heiligheid van God se volk. Daardeur sluit die boek nou aan by die tweede helfte van die boek Levitikus.

Numeri, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Numeri 36

Geen grond van die Israeliete mag van die een stam op ’n ander oorgaan nie, want elke Israeliet moet vashou aan sy deel van die stam se grond. (vers 7) In Num 27 het ons gesien dat die dogters van Selofgad ook stamgrond kon kry omdat hulle pa nie seuns gehad het nie....

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 35

Sê vir die Israeliete hulle moet in die gebiede wat hulle besit, vir die Leviete stede gee om in te woon, en ook weiveld rondom die stede. (vers 2) In Israel was daar net een heiligdom. Tydens die woestyntyd was die heiligdom, of tent van ontmoeting, in die middel van...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 34

Die Here het vir Moses gesê: [...] “Dit is die grense van julle hele land.” (vers 1,12) Die beloofde land is op hierdie stadium natuurlik nog net ’n belofte; dis nog nie ingeneem nie. Dié taak het op Israel gewag onder leiding van Josua, Moses se opvolger. Maar die...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 33

Op bevel van die Here het Moses soos hulle getrek het die name van die kampplekke aangeteken. (vers 2) Die opsomming van die reis en kampplekke moes Israel daaraan herinner het dat God gedurende die hele veertig jaar vir hulle bly sorg het. Daar was egter ook tye...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 32

En nou kom julle, sondaarsgeslag, net soos julle voorvaders destyds, en julle maak die Here nog meer kwaad vir Israel. (vers 14) Die Engelse spreekwoord lui: “Once bitten, twice shy.” Dit sien ons in Moses se reaksie op die versoek van die stamme Ruben en Gad om grond...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 31

Die Here het vir Moses gesê: “Die Israeliete moet die Midianiete straf vir wat hulle julle aangedoen het. Daarna sal jy sterwe.” (vers 1-2) Ons dink graag aan God as ’n vriendelike, gulhartige God, lankmoedig en gou om te vergewe. En dis ook reg so, want God ís so. In...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 30

As iemand aan die Here ’n gelofte doen of met ’n eed ’n verpligting op hom neem, mag hy sy woord nie breek nie; hy moet hom aan alles hou wat hy beloof het. (vers 2) Hier is twee beginsels ter sake. Die eerste is dat ’n gelofte nie veronderstel is om in isolasie...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 28-29

Dit is dan die brandoffers, die graanoffers, die drankoffers en die maaltydoffers wat julle in julle feestye vir die Here moet bring, julle gelofteoffers en vrywillige offers. (vers 29:39) Die voorgeskrewe offers van Israel het die feit baie deeglik beklemtoon dat die...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 27

Selofgad se dogters het gelyk. Jy moet beslis vir hulle hulle eie grond tussen dié van hulle pa se familie gee. Gee vir hulle die grond wat hulle pa sou gekry het. (vers 7) Om te verstaan wat agter die Selofgad-dogters se versoek lê, moet ons weet dat dogters...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 26

Ná die ramp het die Here vir Moses en vir Eleasar seun van die priester Aäron gesê: “Neem ’n sensus op van die hele volk Israel, van elke Israeliet van twintig jaar en ouer wat vir militêre diens geskik is. Julle moet dit familiegewys doen.” (vers 1-2) Dié sensus kom...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 25

Terwyl Israel in Sittim was, het van die Israelitiese mans met Moabitiese vrouens gemeenskap gehad. (vers 1) Balak het geweier om die ooreengekome waarsêersloon aan Bileam te betaal (24:11). Uit 24:25 wil dit lyk of Bileam druipstert terug is na sy land, maar dit is...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 24

Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ’n ster uit Jakob, daar staan ’n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. (vers 17) God open Bileam se oë nou (vers 15,16) om...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 23

Bileam het geantwoord: “Ek moes tog presies kom sê wat die Here my voorgesê het.” (vers 12) Die intrige tussen Bileam, ’n nie-Israelse profeet, Balak, die Moabitiese koning, en die Here, die God van Israel, verdiep. Bileam is vasgevang tussen God en Balak. Uiteindelik...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 22

Daardie nag verskyn God toe aan Bileam en sê vir hom: “Die manne het nou gekom om jou te kom haal. Gaan saam met hulle, maar jy mag net doen wat Ek vir jou sê.” (vers 20) Die verhaal van die waarsêer Bileam en sy donkie is in misterie gehul. Bileam is ’n vreemde...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 21

Moses het toe ’n koperslang gemaak en dit op ’n paal gesit. As iemand wat deur ’n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. (vers 9) Wat maak God met mense wat mor en kla en uitvaar teen sy sorg en liefde? Die antwoord is nogal ontstellend vir ons wat...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 20

Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots twee keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom, en die volk en hulle vee het gedrink. (vers 11) Moses was die hele tyd die teiken van die aanvalle en verwyte van sy volksgenote. Dit het al in Egipte begin (Eks 5:21...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 19

As iemand onrein is en hy hom nie reinig nie, moet hy van die gemeente afgesny word. Hy het die heiligdom van die Here ontwy, die reinigingswater is nie oor hom gesprinkel nie en daarom bly hy onrein. (vers 20) Vir ons is hierdie voorskrifte oor rituele reinheid...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 18

Die Here het vir Aäron gesê: “In hulle land sal jy nie erf nie; 'n erfdeel sal daar nie vir jou tussen hulle wees nie. Ek is jou erfdeel, jou erfenis tussen die Israeliete.” (vers 20) Moses begin in hierdie hoofstuk om die ampspligte van priesters en Leviete neer te...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 17

Die Here sê toe vir Moses: “Sit Aäron se kierie terug voor die getuienis, en bêre dit as teken vir die opstandiges. So moet jy ’n einde maak aan hulle verset teen My ...” (vers 10) Die instruksies in die boek Numeri dui alles daarop dat God ’n God van orde is (vgl 1...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 16

Bowendien het jy ons nie gebring na ’n land toe wat oorloop van melk en heuning nie, en ook nie vir ons lande en wingerde gegee nie. Wil jy hierdie mense aanhou mislei? Ons sal nie kom nie! (vers 14) Die boek Numeri is soos ’n spieël wat voor ons opgehou word, sodat...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 15

Die Here het toe vir Moses gesê: “Die man moet beslis sterwe. Die hele gemeente moet hom buite die kamp met klippe doodgooi.” (vers 35) Gestenig, en dit omdat hy op die sabbat hout bymekaargemaak het? Dit klink darem baie erg. Hoekom het God dit beveel? Dit was darem...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 14

Nie een van julle sal die land betree wat Ek met ’n eed aan julle as woonplek beloof het nie, behalwe Kaleb seun van Jefunne, en Josua seun van Nun. (vers 30) Die Israeliete se optrede is só verbysterend dat ’n mens dit skaars kan glo. Onthou, dis húlle wat skaars ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 13

Ons was in ons eie oë soos koringkrieke; ons was soos muggies in hulle oë. (vers 33b, 2020-vertaling) Die twaalf verkenners was dit eens: die land Kanaän was presies wat God gesê het dit is – ’n vrugbare land wat oorloop van melk en heuning (vers 27). Net twee van...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 12

Mirjam en ook Aäron het teen Moses uitgevaar oor die Kussiet wat hy as vrou geneem het. Ja, hy het ’n Kussiet as vrou geneem! (vers 1, 2020-vertaling) Moses se Kussitiese (swart) vrou kan ’n tweede vrou wees van wie ons andersins niks weet nie. Die naam Kusan was...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 11

Maar die Here het vir Moses gesê: “Dink jy Ek het nie die mag nie? Jy sal nou self sien of my woord bewaarheid word of nie.” (vers 23) Moses het twee probleme gehad. Hy kon nie sy werklas hanteer nie. En hy was moedeloos, want hy kon nie die volk help met hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 10

In die tweede jaar, op die twintigste van die tweede maand, het die wolk opgetrek van die tabernakel met die getuienis af. (vers 11) Ná ’n verblyf van meer as ’n jaar by Sinaï, breek die tyd aan dat Israel haar reis na Kanaän voortsit. Dit moes nie ’n baie lang reis...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 9

Moses het toe vir hulle gesê: “Wag tot ek verneem het wat die Here oor julle beveel.” (vers 8) Die berig oor die reëlings vir die tweede paasfees (vers 1-14), asook die berig oor die wolk bo die tabernakel (vers 15-23) vertel van Israel se gehoorsaamheid en...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 8

Die kandelaar is so gemaak: van die voetstuk af tot by die kroonblare is dit van geslae goud. (vers 4) Die sewearmkandelaar, oftewel menora (vers 1), wat in die vorm van ’n gestileerde boom of plant gemaak is (vgl die kroonblare in vers 4), roep assosiasies van lewe...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 7

Telkens wanneer Moses in die tent van ontmoeting ingegaan het om met die Here te praat, het hy die stem van die Here met hom hoor praat. Die stem het van die deksel af gekom tussen die twee gerubs uit, die deksel op die ark waarin die getuienis was. So het die Here...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 6

Wanneer iemand, ’n man of ’n vrou, ’n besondere nasireërgelofte aflê om hom aan die Here te wy, moet hy hom weerhou van wyn en bier. (vers 2-3) Die bepalings rondom die nasireërgelofte het die gebruik onder Israeliete gereguleer, maar die gebruik self het waarskynlik...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 5

Die priester moet haar dan nader bring en in die teenwoordigheid van die Here laat staan. (vers 16) Ons sal vandag heelwat vrae oor die metode hê waarop die waarheid vasgestel is, o.a. oor die feit dat slegs die vrou se woord só getoets is. Maar met een aspek van...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 4

Op die bevel wat die Here deur Moses gegee het, is hulle getel en is aan elkeen sy besondere taak en verantwoordelikheid toegewys. (vers 49) God is ’n God van orde (1 Kor 14:33). Wanneer die Israeliete versit het, moes alles van die heiligdom volgens God se streng...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 3

Moses, Aäron en Aäron se seuns het aan die oostekant voor die tabernakel, voor die tent van ontmoeting, kamp opgeslaan. (vers 38) Hierdie hoofstuk beklemtoon die heiligheid van God, en die noodsaak dat die Israeliete hulle afstand van die heiligdom moes behou. Hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 2

Die Israeliete moet kamp opslaan, elkeen by sy vaandel, by sy familieteken. Hulle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so ’n entjie daarvandaan. (vers 2) Die Israelitiese kamp is met groot presisie opgeslaan in die vorm van ’n vierkant. Aan elke sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Numeri 1

Altesaam was die getelde Israeliete 603 550. (vers 45) Die getal weerbare Israeliete het geleerdes al lelik laat kopkrap. Saam met die vroue, kinders en slawe sou hulle dan tussen 2 en 3 miljoen mense wees.Dis nie só ver van Egipte na Kanaän nie. Met 2 miljoen mense...

read more
image_pdfimage_print

Views: 55