2 Samuel

Die geskiedenis van die koninkryk van Israel onder koning Dawid word hierin vertel.

2 Samuel, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 24

Nadat hy die volk laat tel het, het Dawid se gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely: “Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here! Waarlik, ek het baie dwaas opgetree.” (vers 10) Israel was God s’n. Dawid was wel die...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 23

Hy wat regverdig oor mense heers, wat regeer in eerbied teenoor God, is soos die môrelig as die son opkom op ’n oggend sonder wolke; dit skitter na die reën; die gras skiet op uit die grond. (vers 3-4) Van ’n koning word twee dinge verwag: om regverdig oor mense te...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 22

In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor Hy my geroep. Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my. (vers 7) Die hele lied (wat byna woordeliks met Ps 18 ooreenstem) is ’n jubeling in die Here omdat Hy in nood help. Aanvanklik...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 21

Maar die koning het vir Armoni en Mefiboset, die twee seuns wat Rispa dogter van Aja by Saul gehad het, gevat asook die vyf seuns van Saul se dogter Merab wat sy gehad het by Adriël seun van Barsillai die Megolatiet. (vers 8) Die laaste hoofstukke van 2 Samuel is los...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 20

Terwyl hulle by die groot klip in Gibeon was, het Amasa by hulle gekom. (vers 8) Amasa was ’n susterskind van Seruja (17:25) en dus ’n neef van Joab. Absalom het hom as hoof van sy leër aangestel om teen Dawid te veg, maar ná Absalom se dood het Dawid hom in Joab se...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 19

Verder het die koning vir Simeï gesê: “Jy sal nie doodgemaak word nie.” Die koning het dit vir hom selfs met ’n eed bevestig. (vers 23) Dawid sou met reg Simeï se kop kon eis. Simeï het hom immers gevloek toe hy baie kwesbaar was (2 Sam 16:5-13). Abisai is ook dadelik...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 18

Die koning het ontroerd geraak en in trane na die kamer bokant die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê: “My seun, Absalom, my seun, my seun ...” (vers 33) ’n Mens kan Dawid se smart goed begryp. Geen ouer behoort ’n tyding te kry soos Dawid hier...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 17

Toe Agitofel sien sy raad word nie gevolg nie, het hy sy donkie opgesaal en na sy huis toe in sy tuisdorp gery. Daar het hy sy sake gereël en homself opgehang en gesterf. Hy is in die familiegraf begrawe. (vers 23) Wat moet ons van Agitofel se selfdood sê? Ons lees...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 16

Agitofel se raad was: “Gaan slaap by u vader se byvrouens wat hy hier laat bly het om die paleis op te pas. Dan sal die hele Israel besef dat u teen u vader in opstand gekom het en dit sal al u volgelinge se hande sterk.” (vers 21) Dawid se ellende hou nie op nie. Hy...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 15

Toe het die koning vir Sadok beveel: “Vat die ark van God terug stad toe. As die Here my dit vergun en my terugbring, sal Hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien. (vers 25) Absalom se opstand het ’n lang aanloop gehad. Dit is vreemd dat Dawid in vier jaar nie...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 14

Maar die koning het beveel: “Laat hom na sy eie huis toe gaan. Vir my mag hy nie sien nie.” (vers 24) Joab beraam ’n slim plan om Dawid te oortuig om Absalom na Jerusalem te laat terugkom. Dalk was Joab oor Absalom bekommerd, maar dalk het daar ’n ander motief agter...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 13

Koning Dawid het van alles gehoor en hy was woedend. (vers 21) Dawid se reaksie is verstaanbaar, maar ook ongelooflik. Ons lees nêrens dat hy teen Amnon opgetree het of selfs berispe het nie. Amnon was sy eersteling, en Dawid het dalk ’n ekstra sagte plekkie vir hom...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 12

Toe sê Dawid vir Natan: “Ek het gesondig teen die Here.” (vers 13) Uit Dawid se emosionele reaksie op die profeet Natan se verhaaltjie (vers 5-6) kan ’n mens agterkom dat sy gewete hom gepla het. En toe Natan vir hom sê: “Jy is die man!” probeer hy hom op geen manier...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 11

Van die dak af het hy ’n vrou sien bad. Sy was ’n baie mooi vrou. (vers 2) Daar is verskil van mening oor Batseba se aandeel in die hele tragedie. Party sê sy was die onskuldige slagoffer van Dawid; dat hy haar verkrag het. Ander sê weer dat dit lyk of Batseba Dawid...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 10

Toe Dawid dit verneem, het hy Joab met die hele leër gestuur, almal dapper manne. (vers 7) Dié oorlog is heel waarskynlik ’n ander weergawe van wat in 2 Sam 8:3-8 staan.Die afjak wat Ganun vir Dawid se gesante gegee het, kon nie maar net geïgnoreer word nie. Dawid...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 9

Op ’n dag het Dawid gevra: “Het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonatan.” (vers 1) Dit was destyds die gebruik dat ’n nuwe koning die hele familie van die vorige koning uitwis om seker te...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 8

Dawid was koning oor die hele Israel en hy het sy hele volk met reg en billikheid geregeer. (vers 15) Hoofstuk 8 dien as stawing van die Here se belofte in 2 Sam 7:11 dat Hy vir Dawid rus sal gee van sy vyande en vir hom ’n koningshuis sal vestig. Daarom begin die...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 7

Gaan sê vir my dienaar Dawid: So sê die Here: Wil jy vir My ’n huis bou om in te woon? (vers 5) Op die oog af lyk dit na ’n edel plan van Dawid om vir God ’n tempel te bou. Al die omringende volke het immers tempels vir hulle gode gehad. En Dawid woon in ‘n...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 6

Dit is die ark waaroor die Naam: “die Here die Almagtige wat oor die gerubs troon”, uitgeroep is. (vers 2) Daar het ’n hele paar goed verkeerd geloop toe Dawid die verbondsark gaan haal het. Die eerste ding is dat Dawid die ark as ’n soort trofee hanteer het en dit as...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 5

Dawid het toe besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het en dat die Here Dawid se koningskap in hoë aansien gebring het ter wille van die volk Israel. (vers 12) Dit is interessant hoe die klem in hierdie hoofstuk, wat vertel van Dawid se prestasies, nie...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 4

“... vandag het die Here vir die koning wraak geneem oor Saul en sy nasate.” (vers 8b) Rekab en Baäna was harde manne, bendeleiers wat van moord en roof geleef het. Hulle het vir Is-Boset strooptogte uitgevoer; vandaar die koring wat hulle by hom afgelewer het....

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 3

Dawid het geantwoord: “Goed, ek sal ’n ooreenkoms met jou sluit. Ek verwag net een ding van jou, en dit is dat jy nie met my moet kom onderhandel sonder om Saul se dogter Mikal saam te bring nie.” (vers 13) In die politieke magspel waarvan ons in hierdie hoofstuk...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 2

Net die Judastam het vir Dawid ondersteun. (vers 10) Jare voor hierdie gebeure het die profeet Samuel al vir Dawid tot koning gesalf (1 Sam 16:13). Dit lyk nou of Dawid uiteindelik koning sal word. Die oorlog met die Filistyne het die koningshuis van Saul van sy...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Samuel 1

Dawid het toe vir die jongman wat hom die berig gebring het, gevra: “Van waar is jy nou weer?” Hy het geantwoord: “Ek is nie ’n landsburger nie. Ek is ’n Amalekiet.” (vers 13) Die storie wat die Amalekiet vir Dawid vertel, rym nie met die berig oor Saul se dood in 1...

read more

Visits: 29

Volg en laaik my asb: