Jeremia

Jeremia was ‘n priester uit Anatot. Hy is op baie jong ouderdom deur God geroep om profeet te wees. Hy tree op in die laaste jare van die Koinkryk van Juda, en is ooggetuie van die val van Jerusalem.

Sy groot taak was om die volk, en veral die konings, terug te roep tot diens aan die Here. Daaroor het hy baie teenkanting en lydng verduur.

Jeremia, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Jeremia 52

Die getal mense wat deur Nebukadnesar weggevoer is [...] was altesaam 4 600 mense. (Jer 52:28 en 30) Jer 52 is ’n epiloog tot die boek. Die samestellers het dit waarskynlik bygevoeg om aan te toon dat Jeremia se profesieë betroubaar was en vervul is. Sy boodskap oor...

read more

RE: Hoofstuk van die dag: Jeremia 44

’n Leser het my aandag daarop gevestig dat ek my nie juis uitgespreek het oor die feit dat die vroue van Jer 44 afgodsdienaars was nie. Hulle het inderdaad die hemelkoningin, oftewel Asjera, aanbid. Dit was waaroor Jeremia se aanklag gegaan het (vers 3). Die punt wat...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 51

Wanneer jy hierdie boekrol klaar hardop gelees het, moet jy ’n klip aan hom vasbind en hom in die Eufraat gooi en sê: So sal Babel wegsink en nie opkom nie as gevolg van die onheil wat Ek oor hom bring; sy inwoners het hulle afgesloof vir niks, sê die Here. (Jer...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 46 – 49

’n Woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het. Dit handel oor die ander nasies. (Jer 46:1) Jer 46 tot 51 is profesieë wat Jeremia oor Juda se buurvolke, en oor die wêreldmoondhede van destyds (Egipte en Babel) uitgespreek het. ’n Opsomming van hierdie...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 45

So sê die Here: Wat Ek gebou het, slaan Ek plat; wat Ek geplant het, ruk Ek uit. Dit het gebeur met ’n hele land. En jy soek roem vir jouself? (Jer 45:4b-5a) Jer 45 se gebeure speel af nadat Jojakim die boekrol verbrand het, en Baruk dit weer moes skryf (Jer 36). ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 44

Die vrouens het bygevoeg: “Dink jy ons het sonder die medewete van ons mans vir die hemelkoningin wierookoffers gebring en drankoffers uitgegiet en vir haar offerkoekies gebak wat soos sy lyk?” (Jer 44:19) Dis opmerklik hoe prominent vroue in hierdie gedeelte is (vers...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 43

Jy lieg! Die Here ons God het jou nie beveel om vir ons te sê ons moenie na Egipte toe gaan om daar te gaan woon nie. (Jer 43:2) Daar is baie maniere om God se stem in jou lewe stil te maak. Asarja-hulle het eenvoudig God se profeet tot leuenaar te verklaar. Iemand...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 42

Bid tog dat die Here jou God aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. (Jer 42:3) Dis duidelik dat Joganan-hulle klaar besluit het om Egipte toe te gaan. Op geen stadium het hulle teruggedraai na Mispa nie. Hulle was al in Betlehem, suid van...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 40 – 41

Maar Gedalja seun van Agikam het hulle nie geglo nie. (Jer 40:14) Gedalja was die eerste goewerneur van Juda, nou ’n provinsie van die Ryk van Babel. Hy het uit ’n lang linie van administrateurs gekom (39:14), en is deur Nebukadnesar aangestel in hierdie pos. Onder...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 39

Die Galdeërs het die paleis en die huise van die volk afgebrand en die mure van Jerusalem platgeslaan. (Jer 39:8) In een kort sin word ’n eindelose ellende meegedeel. Jerusalem, die eens feitlik oninneembare vestingstad en trots van elke Jood, se einde het aangebreek....

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 37 – 38

Later het koning Sedekia hom laat haal en in die geheim in die paleis vir hom gevra: “Is daar ’n woord van die Here af?” (Jer 37:17) Sedekia het die twyfelagtige eer gehad om die laaste koning van Juda te wees. Die prentjie wat die Bybel van hom teken, is een van ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 36

Elke keer wanneer Jehudi drie of vier kolomme klaar gelees het, het die koning dit met ’n skrywersmes afgesny en op die vuur in die kolebak gegooi. Hy het so gemaak tot die hele boekrol in die vuur was. (Jer 36:23) Dit was nie die laaste keer dat iemand, of ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 35

Maar hulle het geantwoord: “Ons drink nie wyn nie, want ons voorvader Jonadab seun van Rekab het ons beveel: ‘Julle mag nooit wyn drink nie, nie julle nie en ook nie julle kinders nie.’” (vers 6) Jonadab seun van Rekab was een van die aanvoerders van Jehu, toe hy die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 34

Daarom, so sê die Here: Julle het nie na My geluister nie. Julle het nie julle volksgenote vrygelaat nie. Daarom laat Ek julle nou vry, sê die Here, vry vir oorlog, vir pes en vir hongersnood, en Ek maak julle tot iets waarvoor al die koninkryke van die aarde sal...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 33

Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. (Jer 33:3) Jeremia is steeds ’n gevangene (soos in Jer 32). Dit lyk egter of die omstandighede waarin die Here se woord hier na Jeremia gekom het, verander het....

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 32

... so sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. (Jer 32:15) Dit was die jaar 587 vC; die jaar waarin Nebukadnesar Jerusalem sou inneem en verwoes. Die beleëringswalle is klaar teen die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 31

Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. (Jer 31:33) In die Ou Testament was die godsdiens gesentreer rondom die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 30

Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal Ek die juk van die vyand afgooi van julle nekke af en julle vry maak. Julle sal nie meer uitlanders dien nie, want julle sal die Here julle God en julle koning Dawid dien. (Jer 30:8-9) Een van die groot misverstande wat by...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 29

Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. (Jer 29:7) Wat maak jy as die wêreld om jou in duie gestort het? Wat moet ons in Suid-Afrika doen, waar omtrent niks...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 27 – 28

Die profeet Jeremia het gesê: “Ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het ... (Jer 28:6) ’n Mens weet nie altyd wat om te glo as iemand iets in die Naam van die Here aankondig nie. Het hy regtig God se...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 26

Miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde lewe bekeer. Dan sal Ek die straf herroep wat Ek oor hulle wou bring oor hulle sondige dade. (Jer 26:3) Mense sê dikwels jou paadjie is vir jou uitgesit, en wat sal gebeur, sal gebeur. So asof God ons hele lewe...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 25

So het die Here die God van Israel vir my gesê: Vat hierdie beker uit my hand. Dit is gevul met die wyn van my toorn. Jy moet al die nasies na wie toe Ek jou stuur, daaruit laat drink. (Jer 25:15) Verse 15-38 is ’n bondige opsomming van Jeremia se uitsprake oor die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 24

Toe vra die Here vir my: Wat sien jy, Jeremia? en ek antwoord: “Vye. Die goeies is baie goed en die slegtes baie sleg, hulle is so sleg dat ’n mens hulle nie kan eet nie.” (Jer 24:3) Nebukadnesar het in 597 vC die room van die bevolking na Babel weggevoer (vers 1). In...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 23

Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek vir Dawid ’n regverdige spruit sal laat opskiet, ’n koning wat verstandig sal regeer. Hy sal die reg eerbiedig en regverdig regeer in sy land. (Jer 23:5) Jeremia het pas die einde van die Dawidiese koningsdinastie aangekondig...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 22

So sê die Here: Handhaaf die reg en wees regverdig! Red dié wat beroof word, uit die mag van die uitbuiter, ook die vreemdeling, die weeskind en die weduwee. (Jer 22:3) Dis opmerklik dat God se aanklag teen die leiers van sy volk telkens hierop neerkom: onreg teenoor...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 21

Die woord van die Here het tot Jeremia gekom toe koning Sedekia vir Pasgur seun van Malkija en die priester Sefanja seun van Maäseja na Jeremia toe gestuur het met die versoek: “Raadpleeg asseblief die Here namens ons ...” (Jer 21:1-2a) ’n Mens kan amper nie glo dat...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 20

Here, U het my omgepraat en ek het my laat ompraat. U is baie sterker as ek, U het my oorweldig. (Jer 20:7, NLV) “Mislei” in vers 7 in die NAV is ’n ongelukkige vertaling, dink ek. Dis nie asof God Jeremia ooit onder ’n wanindruk gebring het nie. Van die begin af was...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 19

Jy moet dan die pot breek voor die oë van die mense wat met jou saam is ... (Jer 19:10). Daar is ’n finaliteit in hierdie handeling wat God beveel. ’n Erdekruik wat flenters is, kan nie heelgemaak word nie. Sy bruikbaarheid is verby. Daar is niks aan te doen nie, as...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 18

Tog het my volk My vergeet en wierookoffers gebring vir gode wat nie bestaan nie ... (Jer 18:15a) Die “probleem” met geloof is dat ons nie dít wat ons glo, en Hom in wie ons glo, empiries kan bewys nie. Ons kan nie deur redenasies die bestaan van God, of die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 17

Maar as júlle aan My gehoorsaam is, sê die Here, en niks deur die poorte van hierdie stad dra op die sabbatdag nie, die dag heilig hou en geen werk doen op dié dag nie, sal daar altyd konings wees wat op die troon van Dawid sit en deur die poorte van die stad gaan met...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 16

Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat daar nie meer gesê sal word: “So seker as die Here leef wat vir Israel uit Egipte laat trek het” nie, maar: “So seker as die Here leef wat vir Israel uit die noordland laat trek het en uit al die lande waarheen Hy hulle verstrooi...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 15

Die Here het toe gesê: As jy jou woorde terugneem, sal Ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê, waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens My kan praat. Die mense moet jóú volg, nie jy vir hulle nie. (Jer 15:19) Jeremia moes God se woorde...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 14

So sê die Here vir hierdie volk: Hulle is lief om van My af weg te dwaal [..] Daarom is Ek, die Here, hulle nie meer goedgesind nie. Ek sal hulle nou hulle sonde toereken en rekenskap van hulle eis vir hulle oortredings. (Jer 14:10) Die volk verkeer in die uiterste...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 13

Ja, soos die lendedoek om die heupe van ’n man vassit, so het Ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan My laat vassit,’ is die uitspraak van die Here, ‘om vir My ’n volk te wees, ’n roem, ’n lof en ’n sieraad. Maar hulle het nie geluister nie.’ (Jer...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 12

As voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? (Jer 12:5) Sy roeping as profeet is besig om Jeremia onder te kry. In vers 1-4 bekla hy sy lot by die Here. Dis reg dat God die goddelose straf, en daarvoor bid hy, maar hoekom moet hý swaarkry? Hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 11

Maar hulle het nie geluister nie, nie daarop ag geslaan nie; elkeen het koppig bly volhard in sy sonde. (Jer 11:18) As ’n mens lees hoe God by monde van Jeremia die volk voortdurend vermaan en waarsku, sonder enige gunstige reaksie van hulle kant, wil jy jou hande...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 10

Hulle is almal gekke en dwase, want ’n stuk hout kan vir ’n mens niks leer nie. (Jer 10:8) Jeremia onderbreek sy aankonding oor die dreigende inval uit die Noorde met ’n kort himne (vers 1-16) waarin hy die onsinnigheid van afgodsdiens beskryf en dit teenoor die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 9

”Slegs hierop moet die een wat wil roem, hom beroem: dat hy insig het en My ken, naamlik dat Ek die Here is wat troue liefde, reg en geregtigheid handhaaf op aarde; want daarin vind Ek vreugde.” Dit is die uitspraak van die Here. (Jer 9:24, 2020-vertaling) Ons dink...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 8

Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie ’n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? (Jer 8:22) Jeremia beskryf in vers 4-12 ’n ongehoorde situasie: die volk bly hardnekkig op ’n afvallige pad, al verder weg van God af. Hulle kry nie die kloutjie by...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 7

Julle kan mos nie steel, moor, egbreuk pleeg, vals ede aflê, [...] en My dan ook nog in hierdie tempel wat na my Naam genoem is, kom dien en sê: “Ons is veilig” nie!_(Jer 7:9-10) Hoe jy in die week leef en optree teenoor ander, is net so belangrik as hoe jy op Sondae...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 6

Ek is met die woede van die Here vervul; ek is moeg daarvan om my in te hou. (Jer 6:11a, 2020-vertaling) Die situasie in Jerusalem was bedenklik. Die geestelike leiers praat die volk na die mond (vers 14), al is die land deur en deur korrup (vers 13). Daar is geen...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 5

... die profete tree vals op, die priesters regeer met hulle eie gesag, en my volk hou daarvan! (Jer 5:31) Die Here se uitspraak in vers 1 herinner sterk aan sy gesprek met Abraham, toe Hy aangekondig het dat Hy Sodom en Gomorra gaan verwoes. Abraham pleit by God om...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 4

Jerusalem, reinig jou hart van die kwaad, dat jy behoue kan bly. Hoe lank sal jy nog bose planne in jou omdra? (Jer 4:14) Hoekom gaan Jeremia so tekere oor Juda se sonde? Hy sê in dié verse veral 3 goed:Een: Ons moenie dink dit maak nie saak hoe ons leef en waaraan...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 3

Trouelose Israel, kom terug, sê die Here. Ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want Ek is getrou, sê die Here, Ek bly nie vir altyd kwaad nie. (Jer 3:12) Die Noordelike Ryk van Israel het nie ’n goeie geloofsgeskiedenis gehad nie. Hulle eerste koning, Jerobeam,...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 2

My volk het twee sondes begaan: Hulle het My, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. (Jer 2:13) Israel het belowend, begin. Alles was reg in die begin-jare, toe Israel God...

read more

Hoofstuk van die dag: Jeremia 1

Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. (Jer 1:5) Hoe dink jy oor jou roeping as gelowige?Waarmee die roepingsverhaal van Jeremia ons wil help, is om iets...

read more
image_pdfimage_print

Views: 40