Job

Die Boek Job is ‘n besinning oor lyding en die oorsprong daarvan. Job glo vas dat die rampe en ellende wat hom getref het, nie sy skuld is nie, terwyl sy vriende hom probeer oorreed om sy skuld te bely, sodat die saak opgelos kan word.

Die boek is deel van die wysheidsliteratuur van die Ou Testament.

 

Die boek Job, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Job 42:7-17

Nadat Hy met Job gepraat het, het die Here vir Elifas die Temaniet gesê: “Ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor My gepraat soos my dienaar Job nie. (vers 7) Elifas, Bildad en Sofar was nie kwaadwillig in hulle gesprekke met Job...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 40:1 – 42:6

Wie wil aan Mý eise stel dat Ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My. (41:2) In hierdie tweede diskoers wys God vir Job hoe mateloos arrogant hy is om selfs te dink dat hy met God kan meeding in ’n stryd. Hy kan nie eers die trotsaards en...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 38-39

Toe het die Here vir Job aangespreek uit ’n stormwind uit ... (38:1) Uiteindelik verbreek God die stilte. Hy doen dit in twee groot diskoerse (Job 38 – 39, en 40 – 41). Hy reageer nie op Job se aantygings nie, maar Hy bevind Job ook nie skuldig (soos die vriende...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 36-37

Ja, dit staan vas: My woorde is nie leuens nie; iemand met volmaakte kennis is hier by jou. (36:4, 2020-vertaling) ’n Mens is so half verslae as jy lees hoe Elihu oor homself dink. Hy beskik oor volmaakte kennis (36:4)! Dis niks anders nie as matelose hubris. Dit is...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 35

... as jy sondig, wat doen dit aan God, as jy baie keer oortree, hoe raak dit Hom, as jy sonder sonde is, wat baat dit Hom, wat kry Hy van jou? Jou sonde raak jou medemens en jou onskuld raak jou medemens. (vers 6-8) Elihu verstaan nie God se hart nie. Ons sonde raak...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 34

Elihu het voortgegaan: “Hoor wat ek te sê het, julle wat die wysheid het, luister na my, julle wat die kennis het. (vers 1-2) Elihu het die hele karakter van die vriende se gesprek met Job verander. Waar hulle hom vermaan het en probeer oortuig het van hulle siening...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 33

Dan openbaar God Hom aan die mens en dreig dat Hy hom sal straf om hom van verkeerde dade af weg te hou en hom van hoogmoed te weerhou. (vers 16-17) Anders as die ander (ouer) vriende, huiwer Elihu nie om Job oneerbiedig op die naam te noem nie (vers 1 en 31). Hy dink...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 32

Maar dit is die gees in die mens wat die mens insig gee, die gees wat van die Almagtige af kom. (vers 8) Ná die heel eerste “sinode” van die vroeë kerk maak die vergadering hulle besluit bekend deur te sê: “Die Heilige Gees en ons het besluit ...” (Hand 15:28). Dié...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 31

Maar vir die ramp wat God nou gestuur het, is ek bang, teen sy majesteit kan ek niks doen nie. (vers 23) Job sluit sy saak af (vers 35, 40) deur hom op sy onskuld te beroep, en op sy dade van trou teenoor sy medemens (vers 13-23). Volgens die Here Jesus se eie...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 30

Ek roep na U om hulp, maar U antwoord my nie. (vers 20) Job, wat eens op ’n tyd ’n gesiene man was wat almal se respek afgedwing het, word nou verguis en gespot, selfs deur die laagste klasse van die samelewing (vers 12). Hy beskryf sy liggaamlike toestand grafies...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 28

Maar vir die mens het Hy gesê: “Kyk, ontsag vir die Heer, dit is wysheid, en om van kwaad weg te bly, is insig.” (vers 28, 2020-vertaling) Hoewel dit lyk asof hierdie lied oor die wysheid Job se woorde is, verskil die rustige trant van die lied met Job se andersins...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 27

Daarom kan ek nooit toegee dat julle reg het nie: tot my dood toe sal ek volhou dat ek onskuldig is. (vers 5) Job hou vol dat sy gewete hom nie pla nie omdat hy onskuldig is. Daarmee sê hy nie dat hy sonder sonde is nie, maar dat hy reg lewe voor God. Solank die asem...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 25 – 26

Met wie se hulp het jy gepraat? By wie het jy gehoor wat jy gesê het? (26:4) Dis duidelik uit Bildad se “antwoord” op Job se rede dat hy geensins geluister het wat Job sê nie. Daarom raak Job kwaad en sarkasties oor Bildad se gebabbel, wat net al om die een draai is....

read more

Hoofstuk van die dag: Job 24

Waarom stel die Almagtige nie tye vas vir afrekening nie? Waarom moet dié wat Hom ken, tevergeefs uitsien na sulke dae? (vers 1) Job se frustrasie (sien gister) lê ook in die feit dat God skynbaar nie die goddelose kortvat in hierdie lewe nie (vers 1), ondanks die...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 23

As ek maar geweet het waar om God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en my saak voor Hom lê, my pleidooie aan Hom stel. (vers 3-4) ’n Mens kan Job se frustrasie verstaan. Hy wou sy saak voor God stel, maar hy weet nie waar om Hom te kry nie. Interessant dat Job...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 22

As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. (vers 23) Elifas se “preek” laat my dink aan ’n erediens wat ek as hoërskoolkind bygewoon het in die destydse Suid-Wes. Ons het met ’n karavaan getoer. Een naweek het ons op ’n kusdorp oorgestaan, en is daardie...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 21

Maar tog is dit hulle wat vir God sê: ‘Laat staan ons, ons weier om u wil te ken. Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien? Watter nut het dit om Hom te aanbid?’ (vers 14-15) Ons ken almal mense wat hulle nie steur aan God en sy gebod nie, en tog lewe hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 20

Jy weet tog dat die vreugde van die goddelose van korte duur is, dat die blydskap van die godlose net ’n oomblik duur? (vers 5) “The good ended happily, and the bad unhappily. That is what fiction means,” skryf Oscar Wilde in “The Importance of Being Earnest”. Ons wil...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 19

Ek weet dat my Losser leef, uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer! (vers 25) Job praat oor hoe sy lewe geword het. Hy voel van God vervreem; trouens, dit voel vir hom of God hom aanval (vers 7-12). Sy bestaan het ’n lewende hel geword. Hy laat ons so ’n klein...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 18

Hoe lank gaan jy nog aanhou praat? Kom eers tot ander insigte dan kan ons verder praat. (vers 2) Bildad se tirade laat ’n mens eintlik sprakeloos. Hy is onverbiddelik in sy standpunt dat teenspoed God se oordeel oor ’n sondige lewe is, en voorspoed volg as God jou...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 17

Ek is gedaan, my tyd is verby, net die graf bly vir my oor. (vers 1) Job is ’n gebroke man. Hy het nie net sy familie, besittings en gesondheid verloor nie; ook die laaste bietjie trots wat hy nog gehad het, is van hom gestroop (vers 6). Op aarde het hy niemand meer...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 16

My vriende het my bespotters geword, daarom pleit ek met trane by God ... (vers 20) Die Bybel in Praktyk noem by Job 16 ’n paar dinge wat ’n mens kan help om jou vriende wat in nood verkeer, meer effektief te ondersteun: (1) moenie net praat om te praat nie; (2)...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 15

Beteken die troos wat van God kom, vir jou niks, die woorde wat met soveel deernis tot jou gerig is? (vers 11) Elifas praat nou uit die hoogte met Job. Daar is nie ’n sweempie van deernis in sy woorde nie; net verwyte en oordeel. Wat hom so kwaad maak, is dat Job sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 14

As ’n mens sterf, sal hy weer lewe? Dan sou ek al die dae van my swaarkry kon wag tot daar vir my nuwe lewe kom. (vers 14) Die idee van ’n lewe ná die dood het nog nie in Job se tyd bestaan nie. Destyds het hulle geglo dat die dood die einde is; dat jou toekoms in jou...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 13

As julle maar liewer net wou stilbly, sou dit vir julle tot wysheid gereken kon word. (vers 5) Die spreekwoord lui: “Leë vat, hou toe jou kraan, dan sien hulle jou vir ’n volle aan.” Dis presies wat Job vir sy vriende sê (vers 5). Hulle moet liewer stilbly (vers 13),...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 12

Vir die wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad bymekaar, by dié wat struikel, pas ’n skop. (vers 5) As ’n mens na die sin van lyding soek (waaroor die hele boek Job worstel) is een van die antwoorde dit wat Job hier uitlig: As jy deur diep waters is, is jy nie...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 11

Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? (vers 7) Sofar draai nie doekies om nie. Job is verkeerd en verwaand om selfs te dink hy kan homself voor God verdedig. Hy is natuurlik reg – God ís soveel meer as wat ons ooit kan dink. Hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 10

U weet dat ek nie skuldig is nie, maar niemand kan my uit u hand red nie. (vers 7) Job se gesprek met God duur voort. Hy het ook, soos sy vriende, geglo dat God die goeie beloon en die verkeerde straf, maar dit maak nou glad nie meer sin nie, want hy ly, al weet hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 9

Wat Hy doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. (vers 10) In dié hoofstuk hoor ons in watter warboel Job se gedagtes is. Enersyds staan Hy in verwondering voor God se almag (vers 10); andersyds beleef hy dit dat God sy vyand geword het met wie hy nie kan...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 8

As jou kinders teen Hom gesondig het, het Hy hulle vir hulle oortredings gestraf. (vers 4) Bildad se verstaan van skuld en vergelding stem baie ooreen met dié van Elifas, die eerste spreker. God, so sê hy baie stellig, beloon die goeie en straf die kwaad (vers 20)....

read more

Hoofstuk van die dag: Job 7

Waarom het U my u teiken gemaak? Waarom moet ek vir U ’n las wees? (vers 20b) Job wend hom nou tot God, die Een wat, so glo hy, vir sy ellende verantwoordelik is. Hy vra niks van God nie, as dat Hy hom moet uitlos (vers 16) sodat die tyd wat hy nog oor het, sonder pyn...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 6

Besin julle, moenie dat daar onreg geskied nie, besin julle, my saak is reg. (vers 29) Miskien het jy ook al oor Job se volgehoue weiering om te erken dat hy skuldig is aan iets, gewonder. Ons glo tog dat almal van ons gesondig het en dat dit ons aan die heerlikheid...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 5

Wat ’n dwaas geoes het, word deur honger mense opgeëet; hulle haal dit uit selfs waar dit tussen die dorings weggepak is. (vers 5) In sy oorywer om Job te leer, begin Elifas nou beledigend raak. Hy sinspeel daarop dat Job soos ’n dwaas optree. Later speel hy ook direk...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 4

Sal dit jou vermoei as iemand met jou redeneer? Ek kan nie stilbly nie. (vers 2) Die eerste probleem met Elifas se “ondersteuning” van Job was dat hy vir Job preek, sonder om hom in Job se situasie te probeer indink. Sy woorde kom van buite, en hy redeneer vanuit ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 3

Toe het Job begin praat en sy geboortedag vervloek. (vers 1) In hoofstuk 1 en 2 lees ons Job se verhaal en hoe die ellende op hom neergedaal het. Alles wat vir hom lief en dierbaar was, is van hom weggeneem – sy kinders, sy besittings, sy gesondheid. Dit word alles in...

read more

Hoofstuk van die dag: Job 2

Toe die hemelwesens weer op ’n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. (vers 1) Dit is vreemd om te lees hoe vryelik die Satan in die hemel toegang tot God het (vers 1, vgl 1:6).“Satan” is hier ’n titel, nie ’n naam nie....

read more

Hoofstuk dan die dag: Job 1

Ná so ’n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig, [...] “want,” het Job gesê: “miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek.” Job het dit elke keer gedoen. (vers 5) Die Bybel sê Job was...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 24

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20