Deuteronomium

Deuteronomium is geskryf as ‘n lang afskeidsadres van Moses aan die volk, waarin hy hulle herinner aan die Wet van die Here. Hy roep hulle op om aan die Here gehoorsaam te bly, en stel Josua as sy opvolger aan, voordat hy op die berg Nebo sterf.

Deuteronomium, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 34

Daar het nie weer ’n profeet in Israel opgetree wat soos Moses was nie. Hy het die Here persoonlik geken. (vers 10) ’n Mens kan jou nouliks die volk Israel voorstel sonder om aan Moses te dink. God het hom, die bangbroek hakkelaar (Eks 4:13), ’n reus onder die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 33

Dit gaan goed met jou, Israel! Wie is soos jy? Jy is ’n volk wat deur die Here verlos is! (vers 29)   Moses, die geestelike vader van Israel, seën sy kinders, die stamme van Israel, voordat hy sterf. Dis byna soos ’n testament. Ons kry dieselfde gebruik by Isak (Gen...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 32

My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan. (vers 2) Vir die Israeliete wat vir veertig jaar net die dorheid van die woestynlewe geken het, moes die beeld van reënwater,...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 31

Toe sê die Here vir Moses: “Jy gaan nou sterf. Daarna sal hierdie volk ontrou word en in die land waar hy gaan woon, die vreemde gode van die land aanhang. Die volk sal My verlaat en die verbond verbreek wat Ek met hom gesluit het.” (vers 16) Ons het hier met die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 30

Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. (vers 11) Die Bybel is die werk van baie skrywers wat in die verloop van eeue neergepen het wat hulle by God gehoor het (Heb 1:1 en 2 Pet 1:21). Daarom kry ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 29

Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet. (vers 29) Ons weet nie alles van God en hoe Hy die wêreld bestuur nie. Ons weet net wat...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 28

As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ’n eed aan jou beloof het. (vers 9) Ons weet goed dat dit nie so eenvoudig is dat as jy die Here dien, alles met jou goed sal gaan, en as jy Hom...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 27

Wanneer jy deur die Jordaanrivier trek op pad na die land toe wat die Here jou God aan jou gee, moet jy groot klippe opstapel en hulle met kalk afwit. (vers 2) Dis merkwaardig op hoeveel maniere die Here die Israeliete gehelp het om te onthou dat hulle sy volk is. Die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 26

Jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat die Here jou God aan jou en jou huis gegee het – jy en die Leviete en die vreemdelinge wat by jou is. (vers 11) Ek was in my bediening telkens verbaas oor hoeveel misverstand en selfs wrewel daar by lidmate bestaan oor...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 25

In Israel kry hy dan die naam Huis van die Uitgetrekte Sandaal. (vers 10, 2020-vertaling) Die swaershuwelik is om twee redes ingestel. ’n Weduwee was destyds in groot moeilikheid as sy nie ’n kind gehad het wat vir haar kon sorg nie. ’n Vrou het nie regstatus gehad...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 24

Wanneer ’n man met ’n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy ’n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. (vers 1) Met hierdie bepaling het Moses dit moeiliker...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 23

Geen Ammoniet of Moabiet mag lid van die gemeente word nie. Niemand uit hulle nageslag mag ooit lid van die gemeente word nie, selfs nie eers een van die tiende geslag nie. (vers 3) Die vyandskap tussen Israel en die Ammoniete en Moabiete spruit uit die tyd toe dié...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 22

So moet jy ook maak met ’n donkie of ’n kledingstuk van jou volksgenoot of enigiets anders wat wegraak en jy kry dit. Jy mag nie onverskillig staan daarteenoor nie. (vers 3) Op vakansie in Skotland was ons in ’n pub waar ’n £10-noot op die toonbank gelê het. Volgens...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 21

Wanneer ’n man twee vrouens het [...] mag hy nie die seun van die vrou wat hy liefhet, in sy testament as sy oudste beskou en hom bevoorreg bo die seun wat eintlik sy oudste is nie, die seun van die vrou van wie hy nie hou nie. (vers 15-16) Poligamie is nie in die Ou...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 20

Wanneer jy ’n stad ’n lang ruk beleër terwyl jy daarteen oorlog maak om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes en dit afkap nie, want jy moet die vrugte daarvan eet. Jy mag dit nie afkap nie, want die bome op die land is nie mense dat jy teen hulle moet veg...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 19

Jy mag so ’n persoon nie genade betoon nie: ’n lewe vir ’n lewe, ’n oog vir ’n oog, ’n tand vir ’n tand, ’n hand vir ’n hand en ’n voet vir ’n voet. (vers 21) Ons ken almal hierdie uitspraak, omdat Jesus dit aanhaal in sy Bergrede (Matt 5:38). In Jesus se tyd is dié...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 18

Die Here jou God sal ’n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. (vers 15) Hierdie uitspraak handel oor die profete-amp. Op hulle het die verpligting gelê om namens die Here uitsprake te maak (vers...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 17

Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees sodat hy kan leer om die Here sy God te dien deur gehoorsaam te wees aan alles in hierdie wet en om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. (vers 19) Moses voorsien dat die volk, wanneer hulle in...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 16

In die plek wat die Here jou God sal kies om sy Naam daar te laat woon, moet jy bly wees in die teenwoordigheid van die Here jou God, jy en jou seuns en dogters, jou slawe en slavinne, die Leviete wat in jou omgewing woon, die vreemdelinge, die weeskinders en die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 15

Jy moet onthou jy was self ’n slaaf in Egipte en die Here jou God het jou bevry. Dit is daarom dat ek jou vandag hierdie bevel gee. (vers 15) Die manier waarop Israeliete hulle slawe behandel het, was baie anders as wat die omringende volke gedoen het. Hulle het hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 14

Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. (vers 26) Lang gesigte en onvergenoegde mense in God se teenwoordigheid pas nie. God se hele oogmerk is dat ons gelukkige en bly mense moet wees.Natuurlik is dit nie so...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 13

Jy moet getrou bly aan die Here jou God en Hom eer, jy moet sy gebooie gehoorsaam en na sy bevele luister, jy moet Hom dien en aanhang. (vers 4) Die verleiding om van God afvallig te raak, kan uit verskillende oorde kom, waarsku Moses. Dit kan kom van een of ander...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 12

... moet julle sorg dat julle nie [...] deur hulle in ’n valstrik gelei word wanneer julle na hulle gode sou begin uitvra nie. Moenie sê: ‘Hoe vereer hierdie nasies hulle gode? Ek sou dit ook so wou doen’ nie. (vers 30) Die gesegde lui: “Nuuskierige agie verbrand sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 11

As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, sal Hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente- en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. (vers 13-14) Daar is Christene...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 10

Ek sal op die klippe die gebooie skryf wat op die voriges was wat jy stukkend gegooi het. Dan moet jy die twee plat klippe in die ark sit. (vers 2) By Deut 5 het ek genoem dat die twee plat klippe twee afskrifte was van dieselfde kontrak (die Tien Gebooie) wat die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 9

Jy moet goed onthou dat die Here jou God nie hierdie goeie land vir jou gee om in besit te neem omdat jy volmaak is nie. Jy is ’n hardkoppige volk. (vers 6) Ons wil almal graag raakgesien wees. Ons vier ons prestasies en hou daarvan om op die skouer geklop te word as...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 8

Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat Hy aan jou gegee het. (vers 10) Om dankie te sê, is ’n erkenning dat wat jy ontvang het, ’n geskenk of ’n guns was. Dis hoe ons ons kinders leer. Dieselfde geld vir ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 7

Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. (vers 7) Ons het hier met een van die groot misteries oor God te make, nl. dat Hy dikwels die mindere, die swakke, die onaansienlike kies. Dis nie asof...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 6

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. (vers 4-5) Hierdie twee verse vorm die kernbelydenis van Israel. Elke kind het dit uit sy kop geken, want dit is telkens in die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 5

Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stikdonker wolk uit, en toe het Hy stilgebly. Daarna het Hy dit op twee plat klippe geskryf en dit vir my gegee. (vers 22) Mense praat soms van die twee...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 4

Wanneer julle kinders en kleinkinders het en julle oud geword het in die land, moet julle nie julle eie ondergang soek deur ’n afgodsbeeld te maak nie, want dan doen julle wat verkeerd is in die oë van die Here julle God en tart julle Hom. (vers 25) ’n Mens is in die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 3

Maar deur julle toedoen het die Here destyds vir my kwaad geword en daarom het Hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê: “Jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moenie weer met My oor hierdie saak praat nie.” (vers 26) Moses se lewenstaak was om die...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 2

Moenie oorlog teen hulle maak nie, want Ek sal nie van hulle grond vir julle gee nie, nie eers ’n handbreedte nie, want Ek het Seïrberg vir Esau gegee as besitting._ (vers 5) Nie alles wat moontlik is, is reg nie. Jy kan nie dinge vir jouself opeis asof dit net jy is...

read more

Hoofstuk van die dag: Deuteronomium 1

Dit vat elf dae om met die Seïrbergpad van Horeb af by Kades-Barnea te kom. (vers 2) Horeb is ’n ander naam vir die berg Sinai, waar Israel omtrent ’n jaar lank vertoef het (Num 10:11-12) om met die Here ’n verbond te sluit. Hulle het drie maande ná die uittog by...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 11

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20