Die boek Psalms

Die Psalms was die liedboek van die Ou Testamentiese kerk. Dit is ook die liedere wat die Here Jesus gesing het.

Omdat Psalms uit die hart van die gelowiges kom, verwoord dit tot vandag nog ons eie verwagtinge en versugtinge voor God.

Die boek Psalms, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Psalm 119

In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen U sondig nie. (vers 11, 2020-vertaling) Die hele psalm gaan oor die wonder van die Bybel (soos die digter dit geken het). Feitlik elke enkele vers in dié psalm verwys na die Bybel (met woorde soos “woord van die Here”,...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 118

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! (vers 1,29) Die digter roep drie groepe mense op om saam die Here te loof: Israel (vers 2), die huis van Aäron, die priesters (vers 3), en dié wat die Here dien, oftewel nie-Jode wat tot geloof...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 117

Prys die Here, alle nasies, loof Hom, alle volke ... (vers 1-2) Die oproep om die Here te prys, gaan na alle nasies, alle volke. Dit is vreemd as ons in ag neem dat dit in die Ou Testament staan. Hoewel God beplan het dat “al die volke van die aarde” in Abraham geseën...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 116

Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede. (vers 1) Psalm 116 is ’n danklied vir uitkoms wat die Here gegee het. Die digter praat van bande van die dood wat hom omsluit het, van doodsangs en benoudheid (vers 3). Ons weet nie wat dit was nie. Dit kon...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 115

Waarom sou die heidene kan sê: “Waar is hulle God nou?” En dit terwyl ons God in die hemel is! Alles wat Hy wil, doen Hy. (vers 2-3) Die psalm antwoord die vraag van die spotters oor waar God is. Ons het immers nie ’n beeld van God soos die heidennasies van destyds se...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 114

Toe Israel uit Egipte getrek het, toe die nageslag van Jakob getrek het, weg van die volk met die onverstaanbare taal af, het Juda sy gewyde besit geword en Israel sy magsgebied. (vers 1-2) Die verlossing uit Egipte was vir Israel die bewys dat God Hom aan hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 113

Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hier onder alles sien? (vers 5-6) Psalms 113-118 vorm die sg. Groot Hallel of Egiptiese Hallel, waarin die deurlopende tema is dat die Here geprys moet word vir sy verlossing uit Egipte. Dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 112

... hy laat sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes, hy is genadig, barmhartig en regverdig. (vers 4) Psalm 112 is, net soos Ps 111, ’n akrostiese psalm. Die twee hoort saam. Waar Ps 111 praat oor die trou van God en sy verbond, praat Ps 112 oor gelowiges en...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 111

Wysheid begin met die dien van die Here; almal wat dit doen, het ware insig. (vers 10a) Die psalm het ’n akrostiese opbou: elke nuwe reël begin met die volgende letter van die Hebreeuse alfabet (in die 1953- en 2020-vertalings word dit so aangedui). Dit maak dat die...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 110

Die Here het ’n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep nie: “Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melgisedek.” (vers 4) Die agtergrond vir hierdie psalm is die troonsbestyging van koning Salomo. Dawid praat hier met Salomo oor sy koningskap by wyse van ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 109

U is die Here my God, handel met my só dat u Naam geëer sal word. U is goed en getrou, red my tog. (vers 21) Ek kan my nogal vereenselwig met die gebed van hierdie psalm. Die digter is verslae oor die onreg en die dinge wat sy vyande hom aandoen. In só ’n situasie bly...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 108

Ek voel weer veilig, o God, ek wil ’n lied sing, ja, ek wil sing ... (vers 2) Dié psalm is ’n geloofsbelydenis dat God sál intree, al skree alles die teendeel. God het sy volk immers verstoot, en Hy trek nie saam met die leërs uit nie (vers 12). Tog sluit die psalm af...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 107

Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende. (vers 6,13,19,28) Weer en weer vertel hierdie psalm hoe God ’n hoorder van gebed is en mense uit hulle nood red. Daarom begin die psalm met ’n oproep om die Here te loof,...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 106

Hulle het hulle Majesteit verruil vir die afbeelding van ’n bees wat gras eet! (vers 20, 2020 vertaling) Psalm 106 is net soos Psalm 105 ’n geskiedenispsalm, waar die digter terugkyk na die pad wat die volk Israel gekom het. Waar Ps 105 fokus op God se trou in die...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 105

Loof die Here! Roep Hom aan! Maak aan die nasies bekend wat Hy gedoen het [...] Prys die Here! (vers 1 en 45b) Die digter kyk terug na Israel se geskiedenis en sien die hand van die Here in alles wat gebeur het. Selfs toe dinge oënskynlik verkeerd geloop het (vers...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 104

Hoe talryk is u werke, Here! Alles is met wysheid deur U gemaak; die aarde is vol van wat aan U behoort. (vers 24) Wat ’n aangrypende lied oor die grootheid van die skepping en die Skepper is dit nie hierdie nie! Die psalm besing in digterlike taal die skepping; ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 103

Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. (vers 8) Dawid sing hier oor die wonder dat God hom nie straf oor al sy sonde nie, maar vergewe (vers 3).Só is die Here! Onpeilbaar groot in sy liefde (vers 11-12), ’n liefde so groot dat hy sy eie Seun...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 102

Hy het uit sy heilige woning na onder gekyk en uit die hemel gesien wat op die aarde gebeur ... (vers 20) Daar kom tye in die meeste van ons se lewe wanneer dit voel of jy van God afgesny is. Jy bid, maar dit lyk nie of dit help nie, want daar kom geen wending nie, en...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 101

Ek wil my toespits op ’n onberispelike lewenswyse. Wanneer sal ek dit bereik? Ek sal met ’n opregte hart leef in my huis. (vers 2, 2020 vertaling) Hierdie voorneme van Dawid herinner sterk aan Paulus se woorde in Filippense, waar hy sê dat om Christus te ken en een...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 100

Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. (vers 3) Daar is twee maniere waarop jy die Here kan dien: as ’n slaaf wat jou diens aan Hom as ’n plig beskou (en daarom maak dit jou moeg), of as ’n geliefde kind vir wie dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 99

Prys die Here ons God, buig voor Hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. (vers 9) Voorop in die gedagtes van die digter is die feit dat die Here heilig is. Daarom word God se mense opgeroep om Hom te prys (vers 3, 5 en 9).“Heilig” is ’n woord wat ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 97

Wees bly in die Here, regverdiges, prys sy heilige Naam. (vers 12) Die opdrag om bly te wees, klink soos ’n refrein op deur die hele Bybel. Met die instelling van die huttefees (Lev 16:13-17) beveel die Here dit uitdruklik. Dit kom dikwels in die psalms voor (o.a. Ps...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 96

Majesteit en luister straal van Hom uit, krag en glans vul sy heiligdom. (vers 6) Dit is nodig dat ons gereeld herinner word aan wie God is. Enersyds omdat ons ons nie goed kan indink in sy majesteit en luister nie. Andersyds omdat ons gewoond word aan die wonder...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 95

Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind ... (vers 1) Die digter roep die Godsvolk op om God te loof en te prys, want Hy is hulle beskutting (vers 1); Hy is magtig, die groot koning (vers 3). Alles behoort aan Hom...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 94

Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. (vers 18-19) Die oumense het ’n sê-ding gehad: “God slaap nie,” het hulle gesê wanneer dit lyk of iemand met die...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 93

Seestrome het hulle verhef, Here, seestrome het hulle stem verhef, seestrome verhef hulle golfslag. Magtiger as die gedreun van baie waters, as die branders van die see, is die Here, magtig in die hoogte. (vers 3-4, 2020-vertaling) Toe hierdie psalm geskryf is, het...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 92

Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. (vers 15) Party mense word mooi oud, met vrugbare lewens. Dis verkwikkend om in hulle teenwoordigheid te wees. Ander word suur en knorrig oud, en as jy by hulle is, is jy ook...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 91

Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag nie. (vers 5) Dié psalm sê nie dat ons ’n lang en veilige aardse bestaan sal hê nie, of dat die pandemie ons niks kan maak solank ons onder die beskerming van Psalm 91 leef nie. Dit wil wel sê dat...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 90

Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ’n gedagte. (vers 9) Die tyd vlieg. ’n Mens skrik eintlik by die gedagte. Daarom sê mense: “Laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons.” Daar is natuurlik ’n ander manier ook om na die lewe te...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 89

Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering ’n heilige ontsag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. (vers 8) In die denke van die Godsvolk het daar oor die eeue ’n groot verskuiwing gekom. Aanvanklik het hulle geglo dat God te midde van vele ander gode die...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 88

Waarom verstoot U my, Here, waarom trek U U van my af terug? (vers 15) Psalm 88 is waarskynlik een van die swaarmoedigste gebede in die hele Bybel. Dit klink amper wanhopig. Die digter beleef God as afwesig, asof God se toorn op hom rus (vers17). Intussen roep hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 87

As die Here die name van die volke aanteken, sal Hy by elkeen skrywe: “Hierdie een is ook ’n kind van Sion.” (vers 6) Baie mense dink die Ou Testament draai net om Israel, en dat dit eers ná die koms van die Heilige Gees is dat ander volke in die oog gekom het. Maar...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 86

Luister tog na my, Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. (vers 1) Ek kry die laaste tyd al hoe meer mense wat by my deur kom aanklop om hulp. Hulle is hulpeloos en arm, en dis of dit hulle die reg gee om hulp van my te eis. Een so ’n man het my selfs...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 85

Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir dié wat Hom getrou dien. (vers 9) Dis goed om terug te dink aan tye toe jy naby die Here was as jy smag na verandering en vernuwing in jou geloofslewe (vers 5-7).Terugdink is goed, maar...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 84

Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige! (vers 2) Dit is duidelik dat die tempel in die digter se lewe bo alles belangrik was. Hy verkies selfs om op die drumpel van die tempel te huiwer as om in ’n huis te woon!Daar het iets met die digter gebeur wanneer hy na die...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 83

... laat hulle besef dat alleen U die Naam “Here” het, U, die Allerhoogste oor die hele aarde. (vers 19) Met die eerste lees lyk hierdie na ’n wraakpsalm, waarin die digter vra dat God sy vyande sal uitwis. Tien buurlande het saamgespan om Israel te vernietig (vers...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 82

In die hemelse vergadering, tussen die hemelwesens, staan God op om uitspraak te lewer ... (vers 1) Dié psalm laat mens behoorlik kopkrap. Israel het net een God aanbid (vgl Deut 6:4), maar hier lyk dit of daar ’n hele klomp gode in die hemel is, al het hulle minder...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 81

Jubel tot eer van God ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob! (vers 2) Hierdie psalm is waarskynlik op die Huttefees gesing. Dit was ’n fees waarin die volk teruggedink het aan die tyd toe hulle in blaar-hutte moes woon tydens die uittog uit Egipte; ’n fees...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 80

Here, almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding! (vers 20) Dalk is dit ook jou ervaring – dat God skynbaar afwesig is in jou lewe. Die digter pleit al dringender dat God sal ingryp en help (vers 4, 8 en 20). Hy herinner die Here aan...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 79

Help ons, o God, ons Redder, ter wille van die eer van u Naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u Naam. (vers 9) Hierdie psalm kom uit die ballingskapstyd. Jerusalem lê verwoes; die gesneuweldes onbegrawe. En boonop het die buurvolke hulle verlekker in...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 78

Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan húlle kinders kan vertel. (vers 5-6) In hierdie psalm beskryf die digter die tragiese gevolge as ouers nie...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 77

Niemand het u spoor gesien nie. (vers 20) Asaf begin sy gebed met ’n klag. God is skynbaar afwesig. Hy soek en roep, maar kry nie antwoord nie (vers 2-3). In sy worsteling om te verstaan, besef hy uiteindelik dat hy op die verkeerde plekke gefokus het en kitsantwoorde...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 76

As u toorn ontbrand, laat U die mens sidder en beef. Wie kan dan voor U staan? (vers 8) Die agtergrond vir die psalm is heel moontlik koning Sanherib van Assirië se inval in Juda tydens die regering van koning Hiskia. Hy het Jerusalem beleër (2 Kon 19:34-35). God het...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 75

“As die tyd vir my optrede aanbreek,” sê God, “oordeel Ek regverdig.” (vers 3) Een van die herhalende temas in die Bybel is God se oordeel. Die Here Jesus het ook dié tema opgeneem in sy profetiese rede oor die laaste oordeel (Matt 25:31-46). In die boek Openbaring...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 74

Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot? Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? (vers 1) Gelowiges beland ook in krisisse. Hierdie psalm is ’n sprekende bewys daarvan, en nooi ons uit om in ons nood ons lot by God te gaan bekla. Jy hoef nie jou...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 73

... ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien. (vers 3) Asaf se probleem was dat hy só op ander gefokus het dat hy dit wat hyself gehad het, misgekyk het. Daarom was hy afgunstig op ander en onvergenoegd met die lewe, en...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 72

Hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte en dié wat geen helper het nie... (vers 12-13) Saam met koning Salomo bid ons ook: “Laat u Naam geheilig word” (vers 19), “laat u koninkryk kom” (vers 7), “laat u wil geskied” (vers 1). Maar ek dink, anders as...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 71

U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou. (vers 5) Ons het hier ’n gebed van ’n bejaarde wat sy lewe in oënskou neem. Hy kyk terug en sien oral tekens van God se besondere sorg oor die jare, in tye van voorspoed, en ook in tye van gevaar. In die...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 70

Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees oor U, laat dié wat op u hulp staat maak, altyddeur sê: God is groot! (vers 5) Dit is duidelik dat die digter van dié psalm diep in die nood is. Hy begin met ’n roep om hulp (vers2), want daar is mense wat sy dood soek...

read more

Hoofstuk van die dag: Psalm 69

Omdat ek op U vertrou, word ek beledig en verkleineer. (vers 8) Die situasie wat die digter van hierdie psalm skets, is gelukkig vir die meeste van ons onbekend. Die digter word verguis en verag en beledig omdat hy ’n gelowige is wat sy vertroue in God stel. In ons...

read more