Die boek Psalms

Die Psalms was die liedboek van die Ou Testamentiese kerk. Dit is ook die liedere wat die Here Jesus gesing het.

Omdat Psalms uit die hart van die gelowiges kom, verwoord dit tot vandag nog ons eie verwagtinge en versugtinge voor God.

Die boek Psalms, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Psalm 60

U het ’n ramp oor u volk gebring, U het ons wyn laat drink wat ons laat steier het. (vers 5) Die lewe werk nie so dat jy van die een triomf na die volgende beweeg nie. Tussen-in beleef ons ook laagtepunte, waar dinge eenvoudig net nie uitwerk nie. Teleurstellings,...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 59

Maar ék sal sing van u mag, elke môre sal ek jubel oor u trou, want U is vir my ’n veilige vesting, ’n skuilplek in tyd van nood. (vers 17) Psalm 59 onderstreep twee groot lewenswaarhede. Die eerste is dat God se kinders dikwels uitgelewer is aan ’n vyandige wêreld...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 58

Ruk hulle tande uit hulle mond uit, o God! Slaan dié leeus se slagtande uit, Here! (vers 7) Hoe moet ’n gelowige reageer op die onreg en korrupsie van leiers, en op die matelose ellende wat dit tot gevolg het vir die armes en kwesbares in die land? Darem seker nie só...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 57

Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. (vers 2) Dié psalm verwoord die dualiteit van die geloofslewe goed: jy weet God sorg vir jou (vers 4), én jy wag daarop in spanning (vers 6)....

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 56

Dít weet ek: God is aan my kant. (vers 10) In ’n mens se diepste nood is dit ’n wonderlike troos: dat jou ellende nie by God verbygaan nie (vers 9). Daarom kan jy op Hom vertrou en jou nood voor Hom uitstort; na Hom vlug te midde van onreg en gevaar. Dit is wat die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 55

Maar ek roep na God, na die Here wat my sal red. (vers 17) Dalk het jy ook al soos die digter gevoel. Alles het net te veel geword en jy kan dit nie langer hanteer nie. Selfs jou beste vriend wat boonop ’n medegelowige is, laat jou in die steek (vers 13-15). Jy wil...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 54

Red my deur u mag, o God, laat aan my reg geskied deur u krag. (vers 3) Volgens die opskrif kom hierdie psalm uit die tyd toe Dawid vir koning Saul gevlug het en by die Siffiete gaan skuil het (1 Sam 23:19-28). Toe, soos dit vandag nog gebeur, was daar mense wat tog...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 53

Die dwaas dink daar is geen God nie. (vers 2) Hierdie psalm kon net sowel vandag geskryf gewees het. Ons leef immers in ’n wêreld wat hom nie meer aan God steur nie. Party mense dink daar is nie ’n God nie, en talle ander dink God maak nie saak nie. Hulle dink Hy is...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 51

Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. (vers 5) Een van die grootste leemtes in die moderne samelewing is die byna algehele afwesigheid van ’n sondebesef. Ons word van oral-oor geïndoktrineer en vertel dat ons wonderlik is. Daar bestaan nie iets...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 50

Die mens wat My eer, is die een wat lof as ’n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red. (vers 23) Hierdie psalm trek die verhouding tussen ons en God reg. In ons verwronge, sondige gedagtes kan ons onsself maklik wys maak dat God ons nodig het, dat ons Hom ’n...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 49

Maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood; ek sal aan Hom behoort. (vers 16) Materialisme en gierigheid is nie net beperk tot die rykes nie. Daarom rig die digter hierdie psalm tot elke mens, sonder uitsondering, ryk en arm (vers 2). Ryk mense se versoeking...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 48

Die Here is groot! Aan Hom kom al die lof toe hier in die stad van ons God, hier op sy heilige berg ... (vers 2) Met die eerste lees kan ’n mens maklik dink dat hierdie psalm gaan oor die skoonheid en grootsheid van Jerusalem. Maar dit is nie die geval nie. Jerusalem...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 47

Al julle volke, klap julle hande; juig tot eer van God met ’n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe; Hy is die Groot Koning oor die hele aarde. (vers 2-3) Enige iemand wat al op ’n sportstadion gesit het, sal weet hoe oorweldigend ’n...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 46

Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. (vers 11) Dié psalm kom moontlik uit ’n tyd toe Jerusalem deur die vyand omsingel is. Die gevaar was wesenlik; tog is daar ’n rustigheid in die digter se hart, want die Here is daar om die stad en...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 45

U troon, verhewe wese, staan vir altyd vas, met u koninklike septer laat u geregtigheid geskied. (vers 7) In sy boek “Reflections on the Psalms” gebruik CS Lewis die begrip “tweede betekenis” om te verduidelik dat daar agter die voor-die-handliggende betekenis van die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 44

Met ons eie ore het ons gehoor, o God, ons vaders het ons dit vertel, dat U in die ou dae, in die gryse verlede, ’n groot daad gedoen het. (vers 2) Hierdie psalm verwoord die gewaarwording wat elke kind van God soms beleef. God is skynbaar afwesig, oënskynlik aan die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 43

Stuur u lig en u waarheid dat dié my lei en my bring na u heilige berg, na u woning! (vers 3) Die probleem wanneer ons teenspoed beleef, soos die digter van Psalm 43, is dat dit vir jou voel of jy alleen is, afgesny van alles wat vir jou lief en dierbaar is, en veral...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 42

Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom ’n loflied sing. Hy is my helper en my God! (vers 6-7) Elke opregte gelowige beleef tye waarin dit voel of God nie daar is nie, soos die digter van Psalm 42. Dit voel of God...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 41

Aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. Amen, ja, amen. (vers 14) Hierdie psalm kom van iemand wat baie siek is; só siek dat daar mense is wat glo hy gaan dit nie maak nie (vers 6-9). Die manier waarop die digter sy siekte...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 40

Ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder; my God, moet tog nie talm nie! (vers 18) Psalm 40 is ’n vreemde psalm; ’n psalm met twee dele wat só radikaal verskil dat baie verklaarders meen die psalm is ’n samestelling uit verskillende...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 39

Is daar nog hoop vir my, Here? U is my enigste hoop. (vers 8) Die psalm is ’n belydenis waarin die digter worstel met homself en met die lewe. Dit lyk of hy aan die einde van sy lewe gekom het (vers 5 en 6), en dié wete dwing hom om na te dink oor die lewe. Die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 38

Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! (vers 22) Langdurige siekte met oënskynlik geen einde nie, waar die ellende ophoop sonder hoop op genesing, takel nie net jou liggaam af nie. Dit vreet ook aan jou gees. Dit kan maak dat God vir...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 37

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. (vers 5) Wie het gesê die lewe is regverdig? Want dit is nie. Dit gaan nie noodwendig goed met die gelowiges en sleg met die ongelowiges nie. Ons weet dit almal, en tog, iewers diep in ons harte, is ons...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 36

Ja, by U is die fontein van lewe, in u lig sien ons lig. (vers 10 BDV) Die BDV vertaal vers 2 baie anders as die NAV: “’n Uitspraak oor die oortreding van die goddelose mens leef in my gedagtes:” En dan vertel hy vir ons hoe goddelose mense is; hoe hulle vir hulleself...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 35

Maar ek sal juig in die Here, ek sal jubel oor die redding wat Hy bring. (vers 9) Ek vermoed daar is meer mense wat in hierdie psalm hulle eie ervaring verwoord kry as wat ons dink. Dit is eenvoudig ’n nare feit dat party mense hard en harteloos is en nie ’n oog sal...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 34

Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil. (vers 9) In dié lied vertel die digter hoe die Here hom uit sy ellende gered het en hoe Hy sorg vir dié wat Hom dien, sodat hulle straal van blydskap. Hy is so opgewonde...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 33

Jubel in die Here, regverdiges, sing ’n loflied, opregtes! (vers 1) In hierdie psalm roep die digter die hele gemeente om jubelend voor die Here te versamel en Hom te prys, want Hy is die Skepper van hemel en aarde; Hy hou alles deur sy magswoord in stand. Teenoor die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 32

Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde. (vers 10) As ’n mens oor sonde dink, is daar twee foute wat jy kan maak. Jy kan jou só blindstaar teen die sonde en jou eie sondigheid dat dit jou totaal verlam. Toe ek jonk was,...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 31

My tye is in u hand. (vers 16a) Jesus het die woorde van vers 6a aan die kruis gebid (Luk 23:46): “Vader, in u hande gee ek my lewe oor.” Dit eggo ook in die belydenis van vers 15-16: “Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. My tye is in u hand.” Dié woorde is...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 30

Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer. (vers 6) Wat ’n hoopvolle psalm! Deur swaarkry en nood verseker hierdie psalm ons: God is ’n God wat hoor (vers 3). Daarom roep Dawid ons almal op om tot sy eer te sing en sy heilige Naam te loof (vers 5). Hier...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 29

Die Here gee krag aan sy volk; die Here seën sy volk met oorvloed. (vers 11) Psalm 29 is ’n lofpsalm met ’n tipiese raamwerk. Dit begin met ’n oproep om God te loof (vers 1-2). In dié geval word die engele opgeroep. Dan volg die rede waarop God geloof moet word in...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 28

Red u volk en seën dié wat aan U behoort; wees vir hulle ’n herder en sorg altyd vir hulle. (vers 9) In hierdie psalm roep die digter in sy nood na God, en dit voel vir hom of God ver is, want God swyg (vers1). En dan, teen die einde van die psalm, sing hy van...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 27

Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. (vers 10) Die Here Jesus het die manier waarop ons oor God dink, onherroeplik verander en verdiep. Dit was vir Hom, die Seun van God, vanselfsprekend dat Hy van God gepraat het as sy Vader....

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 26

“Toets my, Here, keur my, ondersoek my deur en deur.” (vers 2) Ons lewe nou eenmaal in hierdie wêreld, en tussen mense wat nie nougeset leef soos die Here vra nie. Die gevaar is dat sulke mense en optredes op ons kan afgee; dat ons dan óók soos bedrieërs, agterbakse...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 25

“In U stel ek elke dag my verwagting.” (vers 5c) Hierdie psalm is in ’n tyd van die allergrootste nood (vers 17) uit Dawid gepers. In dié tyd klou hy aan God vas, soek hy leiding en lig by Hom, sodat hy die regte ding sal doen en op God se weë sal bly. Interessant dat...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 24

“Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here ...” (vers 1) Ons bely dat God die Skepper van alles is. Dit sê ons elke Sondag in die Apostoliese Geloofsbelydenis. Wat Dawid in hierdie psalm onderstreep, is dat ons deel...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Psalm 23

“Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.” (vers 4) As ’n mens die psalm vinnig lees, kan jy maklik die indruk kry dat Dawid die lied gekomponeer het in ’n tyd toe dit goed gegaan het. Hy praat immers...

Lees verder

Hoofstuk vir die dag: Psalm 22

“Die nood van die hulpelose het Hy nie verontagsaam en gering geskat nie, Hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na Hom het Hy gehoor.” (vers 25) In hierdie psalm van Dawid stort hy sy nood só innig uit dat jy hom as ’t ware kan sien ly. Jy hoor sy pyn...

Lees verder

Hoofstuk vir die dag: Psalm 21

“Die koning vertrou op die Here en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie.” (vers 8) Die fokus van hierdie psalm is nie op wat die koning doen of gedoen het nie. Die fokus is volledig op God en wat Hy doen. In ’n tyd van angstigheid en spanning oor wat van...

Lees verder

Hoofstuk vir die dag: Psalm 20

“Mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood, mag die Naam van die God van Jakob u beskerm.” (vers 2) Ons kan en moet in dié dae skuiling by die Here soek. Hy is groter as COVID-19. Weet dit, en kom tot rus. Weet ook dat die Here se beskerming nie los staan van...

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This